Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

पुण्यामध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी (डेक्कन जिमखाना) रहाण्याची सोय.

अंबिका लॉज.
१२६७, डेक्कन जिमखाना,
गरवारे पुलाजवळ,
पुणे ४११ ००४.
फोन :- (०२०) २५५३१८१२.

पुण्यामध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी रहाण्याची सोय.

दरपत्रक
एका व्यक्ति साठी (नॉन-ऍटेच) २४०/- फक्त.
दोन व्यक्तिं साठी (नॉन-ऍटेच) ३६०/- फक्त.

एका व्यक्ति साठी (ऍटेच) ४३०/- व ५३०/- फक्त.
दोन व्यक्तिं साठी (ऍटेच) ५३०/- व ६३०/- फक्त.

चेक-आउट टाईम – २३ तास.
प्रथम येणा-य़ास प्रथम प्राधान्य.
फोनवर बुकिंग उपलब्ध नाहि.
सरकारी मान्यताप्राप्त फोटो आयडेंटिटि झेरॉक्स आवश्यक.

Location: 
पुणे.
डेक्कन जिमखाना, हॉटेल पुरब / गरवारे पुलाजवळ,
४११००४ पुणे. ४. ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.