पुण्यामध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी (डेक्कन जिमखाना) रहाण्याची सोय.

अंबिका लॉज.
१२६७, डेक्कन जिमखाना,
गरवारे पुलाजवळ,
पुणे ४११ ००४.
फोन :- (०२०) २५५३१८१२.

पुण्यामध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी रहाण्याची सोय.

दरपत्रक
एका व्यक्ति साठी (नॉन-ऍटेच) २४०/- फक्त.
दोन व्यक्तिं साठी (नॉन-ऍटेच) ३६०/- फक्त.

एका व्यक्ति साठी (ऍटेच) ४३०/- व ५३०/- फक्त.
दोन व्यक्तिं साठी (ऍटेच) ५३०/- व ६३०/- फक्त.

चेक-आउट टाईम – २३ तास.
प्रथम येणा-य़ास प्रथम प्राधान्य.
फोनवर बुकिंग उपलब्ध नाहि.
सरकारी मान्यताप्राप्त फोटो आयडेंटिटि झेरॉक्स आवश्यक.

Location: 
पुणे.
डेक्कन जिमखाना, हॉटेल पुरब / गरवारे पुलाजवळ,
४११००४ पुणे. ४. ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

Page doesn't have any statistics.