Warning message

You must authorize Drupal to use your Google Analytics account before you can view reports.

वाकड परिसरात १ BHK सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध .

१ ) एरिया : ५४० स्क़े. फ़ु. (५०३ कार्पेट)
५ वा मजला (एकूण ५ मजले )
५-१० वर्ष जुने बांधकाम.
अपेक्षा : ३६ लाख (निगो)

२ ) एरिया : ६८०स्क़े. फ़ु.
१ ला मजला (एकूण ६ मजले )
२ वर्ष जुने बांधकाम.
अपेक्षा : ३८ लाख (निगो)

३) एरिया : ६०५ स्क़े. फ़ु.
३ रा मजला (एकूण ४ मजले )
५-१० वर्ष जुने बांधकाम.
अपेक्षा : ३६.५० लाख (निगो)

४) एरिया : ६३८ स्क़े. फ़ु.
५ वा मजला (एकूण ५ मजले )
३ वर्ष जुने बांधकाम. (Nov . २०११)
अपेक्षा : ३५ लाख (निगो)

५) एरिया : ५९५स्क़े. फ़ु.
३ ऱा मजला (एकूण ८ मजले )
१ वर्ष जुने बांधकाम. (२०१३)
अपेक्षा : ३६ लाख (निगो)

६) एरिया : ६३८ स्क़े. फ़ु.
२ रा मजला (एकूण ५ मजले )
३ वर्ष जुने बांधकाम. (Nov . २०११)
अपेक्षा : ३६ लाख (निगो)

७) एरिया : ५४४ स्क़े. फ़ु.
३ रा मजला (एकूण ३ मजले )
७ वर्ष जुने बांधकाम. (Nov . २००६)
अपेक्षा : ३५ लाख (निगो)

८) एरिया : ६२१ स्क़े. फ़ु.
४ वा मजला (एकूण १२ मजले )
बांधकाम चालू
अपेक्षा : ३२ लाख (फिक्स्ड )

स्वच्छ व्यवहार .
कमिशन : २ %

संपर्क : ८६०००३५५३७

Location: 
वाकड, पुणे ४११०५७ पुणे ,
India
IN

गेल्या ३० दिवसात या जाहिरातीची वाचने

No data yet to display.
Page doesn't have any statistics.